OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kræves der for at man kan analysere prøverne?

Det er obligatorisk at man skal have en certificering. Det opnås gennem deltagelse i Bactiquant-surface kurset og i at man består en mindre eksamen hvor man skal svare rigtigt på mindst 80 % af spørgsmålene.

Kan Bactiquant-surface bruges til generelle hygiejnevurderinger?

Nej, ikke i den nuværende udformning. Bactiquant-surface-metodens følsomhed kan indstilles til forskellige niveauer og er i sin nuværende form indstillet til at måle på relativt høje niveauer af bakterier som er relevante for de beskrevne anvendelser. Metoden ville dog relativt let kunne indstilles til hygiejne test hvor metoden skal være lidt mere fintfølende.

Kan Bactiquant-surface hjælpe med at gøre renoveringsprocessen mere effektiv og økonomisk?

Ja. Når man ikke skal vente på laboratorieprøver kan man hurtigere få et svar på om det er forsvarligt at tage rum i brug igen eller om det er ok at gå videre med en evt. genopbygning. Dermed spares tid og penge.

Kan Bactiquant-surface erstatte E. COLI-målinger ved afhjælpning on-site?

Traditionelt har man efter oversvømmelser anvendt dyrkning af fækale bakterieindikatorer, som E. coli. Der er grundlæggende to problemer ved at anvende måling af E. coli bakterier til at vurdere problemer efter oversvømmelser: 1) E. coli bakterier dør ret hurtigt når de ikke er i deres naturlige miljø (tarmsystemet på varmblodige dyr og mennesker). 2) Den sundhedspåvirkning der kan være fra kloak vand og lign. er ikke kun faren for infektionssygdomme men selve tilstedeværelsen af mange bakterier giver anledning til høje koncentrationer af f.eks. endotoksin. Der kan i princippet godt være mange bakterier til stede selvom der ikke er målinge mængder af E. coli

Får man en positiv for E.coli er svaret godt og brugbart som indikation på fækal forurening. Får man et negativt resultat (ingen E. coli) som altså indikerer, at der ikke er noget problem, kan det være misvisende da der faktisk godt være et sundhedsmæssigt problem alligevel. Da E.coli bakterierne som nævnt hurtigt dør udenfor tarmsystemet kan der være andre bakterier der kan give anledning til infektioner som ikke dør så hurtigt.En negativ E.coli kan derfor ikke bruges som en sikkerhed for, at der ikke kan være bakterier tilstede der kan give infektioner.

En negativ E.coli test siger heller ikke noget om det totale antal bakterier tilstede. Generelt kan tilstedeværelse af høje koncentrationer af bakterier give sundhedsskadelige effekter, såsom lungefibrose, allergi og inflammation på grund af nedbrydning af cellemembranerne hos bakterierne. Et højt niveau af enhver bakterie på overflader kan potentielt være en sundhedsrisiko, selvom de er døde.

Med Bactiquant-surface (BQS) test kan du måle den samlede mængde af bakterier på en overflade. D..v.s. at en høj BQS test betyder at der er fare for infektioner og risiko for høje endotoksin koncentrationer. Det betyder at en BQS test giver en dobbelt beskyttelse. Med en lav BQS måling kan man konkludere, at den totale mængde af bakterier er lav og at der dermed ikke er risiko for høje endotoksin koncentrationer. Hvis der er en forurening med kloakvand vil der altid være høje koncetrationer af bakterier tilstede. Hvis BQS tallet derfor er lavt vil der ikke have været kloakvand og der er dermed ingen risiko for infektioner.

Er Bactiquant-surface fair overfor renoveringsfirmaer?

Hvis du definerer "fair" som at bekræfte eller verificere, at renoveringsfirmaer har lavet en succesfuld afrensning af overflader, så de fremstår som før kontamineringen, så er Bactiquant-surface bestem fair. Det kan dog argumenteres, at Bactiquant-surface er en streng og ufravigelig test, der kræver rutinerede renoveringsfolk og knofedt for at bestå testen. Den er klart mere "fair" og retvisende end de tidligere brugte dyrkningsmetoder for E. coli. 

Passer Bactiquant-surface resultater til heterotrofisk "plate-count" (CFU)?

I nogle tilfælde, ja. En fortyndingsrække af en kendt bakteriesuspension under kontrollerede forhold i et laboratorie ville passe godt sammen (se figur nedenunder). Oftest er det dog ikke tilfældet. Når man måler den totale mængde bakterier i en miljøprøve med en stor bakteriediversitet, er det ofte så lidt som 1% af bakterierne der kan dyrkes. Mange variabler kan påvirke resultatet af din "plate count"-analyse, fx procentdelen af bakterierne der kan dyrkes, det anvendte næringsagar, tiden og temperaturen brugt til inkubation samt andre ting. Bactiquant påvirkes ikke af disse variabler og giver et meget konsistent resultat. 

Hvordan er Bactiquant-surface i forhold til ATP-baseret teknologi?

Bactiquant-surface passer ikke særlig godt til ATP-baserede metoder. ATP er i alle levende organismer, i cellerne, i exudater og sekreter. Hydrolase-aktiviteten der måles af Bactiquant-surface er en meget mere nøjagtig måde at måle den totale mængde af bakterier. Som eksempel: glid en finger hen over en overflade. Dette vil efterlade et højt niveau af ATP, men der kan ikke måles nogen bakteriel hydrolase. 

Kan Bactiquant-surface resultater sammenlignes med endotoxin-niveauer?

Endotoxin findes i alle gram-negative bakterier men ikke i gram-positive bakterier. Hydrolase-aktiviteten målt med Bactiquant-surface findes i næsten alle bakterier, både gram-negative og gram-positive. Ved oversvømmelser og spildevand efterlades en stor mængde bakterier på overfladerne både gram-negative og gram-positive. Så selvom der er forskelle i de små populationer, de to metoder måler, så kan metoderne godt sammenlignes (R2 = 0.6469, P<0.0001), se figuren nedenunder.

Er der en sammenhæng mellem Bactiquant-surface og endotoksin?

Fordelen ved at måle endotoxin fremfor Bactiquant-surface indendørs, er at der er en stor mængde publiceret data vedrørende endotoxin og dets direkte forbindelse til åndedrætssymptomer relateret til indendørs miljøer. Ulempen ved at bruge endotoxin-metoden er at kvantificering af endotoxin er meget afhængig af de anvendte ekstraheringsprocedurer. I laboratorier-tests er der registreret op til 4 variabler for reproducerede prøver, og det har forhindret udviklingen af kriterier til det.  

Bactiquant-surface metoden er en meget brugbar teknologi, da der er en god sammenhæng mellem hydrolase-aktivitet (Bactiquant-surface) og endotoxin samt fordi Bactiquant-surface er en meget reproducerbar metode (fx ekstraktionsprocedurer er unødvendige). Derudover er Bactiquant-surface meget hurtigere og kan give resultater on-site. 

Bactiquant-surface - anvendelser

  • Vurdering af omfanget af bakteriel forurening.
  • Kvalitetskontrol efter afrensning.
  • Test af fugtige bygningskonstruktioner.
  • Erstatning af endotoksin målinger.
  • Biofilm i vandtanke og rør.