OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Bør man anvende en udendørsprøve som reference prøve?

Niveauet af udendørs skimmelsvampe bruges af nogle konsulenter som en reference måling til indemålingerne, men faktisk giver det ingen mening. Der er lavet talrige undersøgelser som har vist at resultater af målinger i udeluft varierer enormt.En undersøgelse, der blev præsenteret ved en konference afholdt af AIHA (American Industrial Hygieniest Association) viste, at ved gode vejrforhold var det nødvendigt med tre udendørs prøver for at have en statistisk sikker vurdering af niveauet af skimmelsvampesporer i luften udenfor. Ved dårlige (skiftende) vejrforhold var der brug for hundredvis af prøver for at karakterisere udeluften. Det betyder, at det ikke er praktisk realistisk at bruge en udeprøve som reference og ikke økonomisk forsvarligt at tage mange prøver.

Derudover er det ikke os bekendt ikke vist, at indelufteni en normal bygning uden fugt og skimmelproblemer indeholder de samme sporer og de samme arter som udeluften som er tesen og begrundelsen for at lave en udemåling.

Konklusion:
En udemåling som reference til indemålingen giver derfor ikke nogen sikker beskrivelse af udeluften og selv hvis den gjorde ville der ikke være videnskabelig belæg for at anvende denne måling som et udtryk for hvad der så vil være i en normal bygning uden skimmel og fugt.

Hvorfor anbefaler I aggressiv prøvetagning?

Det giver brugbart data, som er reproducerbar og en meget mere sikker vurdering af den potentielle risiko for påvirkninger i et rum. 

En traditionel kugleformet skimmelsvampespore med en diameter på 3 µm sætter sig med ca. 1 meter pr. time i stille luftforhold. Uden aktivitet i et rum i flere timer før prøvetagningen, vil næsten alle skimmelsvampepartikler have sat sig på overfladerne med meget lidt tilbage i luften. Ved passive prøvetagning i disse situationer kan man signifikant undervurdere, det der faktisk er i luften og bliver aerosoliseret ved normal, gentagen aktivitet. Derfor er det ved passiv prøvetagning ikke unormalt med falske negative resultater i rum med synlig svampevækst. 

I en pilotundersøgelse blev passive luftprøver taget i otte rum tidligt om morgenen, før rummene blev anvendt, og så igen sent på eftermiddagen efter brug. Resultaterne viste, at niveauet af luftbåren skimmelsvamp om morgenen gennemsnitlig kun var 9% af niveauet fundet om eftermiddagen, og i nogle tilfælde så lidt som 1%. Det samme eksperiment med aggressiv prøvetagning fandt, at niveauet af luftbåren skimmelsvamp tidligt om morgenen, uden aktivitet i flere timer, i gennemsnit ikke var anderledes end niveauet, der var målt om eftermiddagen, efter alt aktiviteten havde fundet sted. Eksperimentet viser, at ved aggressiv prøvetagning elimineres variabiliteten ved beboeraktivitet og giver et mere pålideligt og prædikativt resultat af tilstedeværelsen af skimmelsvampemateriale. 

Hvor aggressiv bør en aggressiv prøvetagning være?

Ideen med aggressiv prøvetagning er at genskabe et niveau af skimmelsvamp som er i luften i det pågældende rum når der har været høj aktivitet i rummet som efter støvsugning, eller efter børn har løbet rundt i rummet.

Makita-blæseren bruges som standardinstrument og har en maksimal luftstrøm på 43 l/s, der er næsten det samme de de fleste støvsugere. Ifølge vejledningen skal man blæse på overfladen fra ca. 2 meter (lufthastighed 3,3 m/sek). Undgå at blæse mod en radiator, bag skabe eller andre steder uden for normal rengøringsområde. Partiklerne der skal aerosoliseres, er de partikler der aerosoliseres naturligt, når der er aktivitet i et rum, som beskrevet i det ovenstående. 

Hvor effektiv er filteret til at opfange skimmelsvampe partikler?

Mange uafhængige undersøgelser har påvist, at membranfiltrering (som i Mycometer-air) har en meget høj prøvetagningseffektivitet (omkring 99%). De metoder der anvendes til mikroskopering kan kun bruges til større sporer da små sporer ikke fanges. Af de store og mellemstore sporer, er det færre end 50% af sporerne der fanges

Læs mere om emnet:

"What does non-viable mean" Indoor Environment Connections, p. 15.
http://www.ieconnections.com/pdfs/newsletter/2012/IEC-10-2012.pdf

"The Screening Sample Scam" p. 3.
http://www.forensic-applications.com/moulds/screening.html

Måler Mycometer-air det samme som man måler med de klassiske dyrkningsmetoder?

Ved de klassiske dyrkningsmetoder ledes luft henover en næringsagar som fanger en del af sporene. Sporene, som ikke kan ses med det blotte øje, kan så spire og danne en koloni som bliver synlig efter nogen tid. Antallet af kolonier tælles og giver et mål for hvormange levende spiredygtige sporer der var i luften. Med denne teknik måles kun på en del af de levende og spiredygtige sporer mens døde sporer og levende sporer der ikke kan spire på det valgte næringssubstrat vil ikke blive målt. I den amerikanske "Field Guide for the Determination of Biological Contaminants in Environmental Samples" (udgivet af den amerikanske sammenslutning AIHA The American Industrial Hygeniest Association, 2005) anføres det, at denne måle metode kun måler omkring 1% af hvad man måler med direkte metoder som f.eks. mikroskopi. 

Med Mycometer-air måles et enzym som findes både i døde og levende sporer og endda også i mikrofragmenter (nedbrydningsprodukter af skimmelsvampe celler.Det er vigtigt at kunne måle på døde sporer og mikroifragmenter da de indeholder de samme helbredsskadelige stoffer som de levende spiredygtige sporer.

De to metoder måler altså ikke på det samme. Ofte vil det dog være sådan at er der betydelige skimmelsvampe problemer vil begge metoder kunne vise det hvis de anvendes korrekt.

Kan man finde skimmelvækst skjult i konstruktioner med Mycometer-air?

For at kunne måle skjulte svampekilder (fx i huller i vægge eller under gulvet), skal svampepartikler fra kilden være overført fysisk til rummet, hvorfra prøves tages. Derudover skal niveauet af svampepartikler overført til rummet være signifikant højere end normal baggrundsniveau, for at det kan måles i en luftprøve. Selvom det nogle gange er tilfældet, så er det ofte ikke. Til gengæld kan man nogen gange opdage skimmelvækst der ikke umiddelbart er synligt. Det sidste er specielt gællene i kolde rum hvor der undertiden kommer varm fugtig luft ind.

Mycometer-air - Anvendelses-muligheder

  • Bestemmelse af niveauet af skimmelsvamp i et rum
  • Kvalitetskontrol efter slutrengøring
  • Kildesøgning 
  • Rutine tjek af skimmelniveauet